Регламент

Калуської районної ради

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 1. Калуська районна рада (далі Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища району, і відповідно до Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні” наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно.
 2. Регламент Калуської районної ради (далі Регламент) може змінюватись більшістю голосів від загальної кількості обраних депутатів.
 3. У своїй діяльності Рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, Законами  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Регламентом.
 4. Кількісний склад депутатів Ради сьомого демократичного скликання становить 34 депутати, рівних у своїх правах .
 5. Рада вважається правомочною за умови обрання не менше, як 2/3 депутатів від загального складу.
 6. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями, службовими особами та громадянами на території району.
 7. Депутат на час здійснення своїх повноважень у Раді, в територіальних громадах району, а також на період виконання доручень Ради звільняється від виконання виробничих та службових обов’язків, що підтверджується довідкою Ради.
 8. Регламент визначає діяльність Ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесії, засідань постійних, інших комісій та засідань фракції (групи), формування органів Ради, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів Ради та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень.
 9. Регламент Ради затверджується на пленарному засіданні не пізніше, як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на наступних пленарних засіданнях Ради.
 10. У цьому Регламенті вживаються такі терміни :

-          пленарне засідання – організаційно-правова форма роботи Ради, що передбачає прийняття рішення;

-          рішення Ради – нормативно-правовий акт розпорядчого характеру, що ухвалюється у колегіальному порядку;

-          депутат Калуської районної ради – особа, обрана виборцями до представницького органу місцевого самоврядування в багатомандатному виборчому окрузі на пропорційній основі

-          голова Ради – особа обрана з числа депутатів на пленарному засіданні Ради;

-          заступник голови Ради – особа обрана з числа депутатів на пленарному засіданні Ради ;

-          комісії Ради – постійні і тимчасові контрольні комісії Калуської районної ради, що є дорадчими органами Ради і обираються або призначаються для виконання певних функцій чи для проведення відповідних організаційних заходів;

-          виконавчий апарат Ради – виконавчий апарат Калуської районної ради, що забезпечує функціонування органів Ради ;

-          законодавство – чинні закони України ;

-          фракція (група) – депутатська фракція Калуської районної ради, що об’єднує депутатів в Раді

і утворена за нормами спеціального Закону, закону про вибори депутатів місцевих рад або Регламенту органу місцевого самоврядування;

-    положення – нормативно-правовий акт, який детально регламентує правовий статус, організацію, порядок діяльності певних органів Ради, а також визначає їх взаємовідносини з іншими органами Ради;

-   Регламент – правила, що регулюють внутрішню організацію та форми діяльності Ради, а також правове становище депутатів;

-  органи ради - дорадчі органи місцевого самоврядування утворені Радою, що мають власну компетенцію у вирішенні питань місцевого значення;

1.11. Рада співпрацює з іншими органами місцевого самоврядування на підставі Угоди.

Розділ 2.СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

2.1. Загальні положення

2.1.1Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій, фракцій.

2.1.2. Сесія Ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради . В разі відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення пленарного засідання переноситься наінший час .

2.1.3. Пленарні засідання Ради тривають до вичерпання її порядку денного.Вони проводяться, як правило, у залі засідань адміністративного будинку. В окремих випадках, за пропозицією голови Ради або не менш як третини депутатів від загального складу Ради може проводись виїзне засідання Ради.

2.1.4. На пленарних засіданнях Ради вирішуються питання, визначені ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “ та інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих інтересів.

2.1.5. Сесії Ради проводяться гласно. У разі необхідності Рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2.1.6. На засідання Ради запрошуються народні депутати України та депутати рад інших рівнів. На сесію запрошуються представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, засобів масової інформації. Головуючий повідомляє депутатів про участь в засіданні запрошених осіб.

2.1.7. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається виконавчим апаратом Ради. Фракції на пленарних засіданнях компактно розташовуються у сесійному залі.

2.1.8. Органи Ради (постійні, тимчасові комісії, фракції) діють на підстані відповідних Положень.

2.2. Порядок скликання сесії Ради

2.2.1. Сесія скликається головою Ради при необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2.2.2. Сесія може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради або голови райдержадміністрації. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім’я голови Ради. При цьому слід вказати перелік питань, які пропонується винести на розгляд сесії. Рішення про дату проведення позачергової сесії приймаються  до чотирнадцяти днів після подання звернення.

2.2.3. Першу сесію новообраної Ради скликає голова районної виборчої комісії .

2.2.4. У разі неможливості скликати сесію головою Ради, сесія скликається заступником голови ради:

 1. за дорученням голови;
 2. якщо голова без поважних причин не скликає сесію у двотижневий термін після настання умов, передбачених п.2.2.2.
 3. якщо сесія не скликається головою у терміни, передбачені п.2.2.1. цього регламенту.

2.2.5. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше однієї третини складу Ради або постійною комісією у разі, якщо у двотижневий термін голова або заступник голови не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п.2.2.2.

2.2.6. Не пізніше, як за  20 робочих днів до початку чергового пленарного засідання голова Ради узагальнює і затверджує проект порядку денного пленарного засідання та забезпечує оприлюднення проектів рішень у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.2.7. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за 10 днів до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та основних питань, які передбачається винести на розгляд, публікується в засобах масової інформації та на офіційному сайті районної ради.

2.3. Підготовка проектів рішень ради

2.3.1. Пропозиції щодо питань на розгляд  Ради можуть вноситися головою Ради, постійними комісіями, депутатами, фракціями, головою райдержадміністрації.

2.3.2. Питання виносяться на розгляд депутатів за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів.

2.3.3. Проекти рішень Ради, доповіді, довідковий матеріал з питань, що вносяться на розгляд, готуються депутатами, постійними комісіями, фракціями, райдержадміністрацією, виконавчим апаратом ради.

2.3.4. Всі матеріали з питань порядку денного  сесії повинні бути подані голові ради не пізніше, як за 25 робочих днів до початку пленарного засідання, якщо ним не визначено інший термін, і, як правило, не пізніше як за п’ять днів до початку пленарного засідання подаються депутатам для вивчення і підготовки до обговорення. Проект рішення повинен бути завізований його виконавцем (виконавцями), які готували проект рішення, керівником управління або його заступником, заступником голови райдержадміністрації, керівником ради або заступником голови ради.

2.3.5. Проекти рішень попередньо розглядаються постійною комісією Ради, відповідно до її компетенції, або за домовленістю чи дорученням голови Ради – у кількох постійних комісіях ( фракції, за наполяганням її голови). Проекти рішень з питань бюджету та соціально-економічного розвитку району розглядаються всіма комісіями.

2.4. Реєстрація депутатів. Відкриття пленарного засідання

2.4.1. Реєстрація депутатів, що прибули на пленарне засідання, проводиться перед початком кожного засідання. Кожний депутат особисто реєструється в реєстраційній відомості.

2.4.2.Пленарне засідання відкриває і веде голова або його заступник, а у випадку їхньої відсутності, за рішенням Ради – один з депутатів Ради (головуючий на пленарному засіданні)

2.4.3. Кожне пленарне засідання Ради розпочинається з виконання державного гімну України та спільної молитви.

2.4.4. Першу сесію новообраної Ради веде голова районної виборчої комісії до моменту обрання голови Ради.

2.5. Затвердження порядку денного пленарного засідання.

2.5.1. За наявності кворуму пленарне засідання починається з затвердження порядку денного та регламенту роботи засідання. Пропозиції щодо порядку денного та регламенту пленарного засідання пропонує голова Ради або особа, що головує на засіданні.

2.5.2. Питання вважається внесеним до порядку денного пленарного засідання, якщо за це проголосувала більш як половина депутатів, присутніх на засіданні. Зміна в черговості розгляду питань, внесених до порядку денного, може бути зроблена, якщо за неї висловиться більше половини депутатів, присутніх на засіданні.

2.5.3. Порядок денний та регламент після обговорення затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування, більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на засіданні.

2.6. Ведення пленарних засідань

2.6.1. Відповідно до затвердженого питання порядку денного в межах регламенту виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація.

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

Усні запитання виголошуються після надання депутату слова головуючим на пленарному засіданні, письмові – подаються головуючому і оголошуються або передаються доповідачу.

2.6.2. Головуючий надає слово для виступу, для оголошення пропозицій, що надійшли в усній або письмовій формі, ставить їх на голосування, оголошує результати, стежить за дотриманням встановленого регламенту.

2.6.3. Під час пленарного засідання головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права перебивати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні питань на загальних засадах.

2.6.4. Пленарне засідання сесії розпочинається в основному о 1000 год. і може тривати до 1800 год. з обідньою перервою на одну годину. Після кожних півтори години роботи оголошується перерва на 15 хвилин. Позачергова перерва на 15 хвилин оголошується на вимогу не менш, як однієї третини (12) депутатів. Депутатська фракція має право вимагати від головуючого перерву до 15 хвилин в роботі засідання для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.

            При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більш, як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

            Уповноважена особа фракції має право додатково взяти участь в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз - в обговоренні кожного питання порядку денного.

2.6.5. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

 1. доповідь – до 20 хвилин;
 2. співдоповідь – до 10 хвилин;
 3. запитання та відповіді по доповіді і співдоповідях – до 30 хвилин;
 4. обговорення доповіді – до 1 години;
 5. виступи в обговорені – до 5 хвилин;
 6. повторні виступи – до 1 хвилини;
 7. запитання – до 1 хвилини;
 8. відповіді на запитання – до 2 хвилин;
 9. довідка – до 3 хвилин;
 10. репліка за порядком ведення – до 1 хвилини.

Пленарне засідання може встановити і інший час для обговорення окремих питань.

Головуючий надає слово для виступу, довідки, репліки сільському голові, якщо питання стосується сільської ради або населеного пункту.

2.6.6. Пропозиція про припинення дебатів ставиться на голосування не пізніше як після трьох наступних виступів з моменту її надходження.

2.6.7. Якщо після припинення обговорення один із депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш, як 1/6 (6) депутатів або на виступі наполягає голова постійної депутатської комісії, їм надається до 5 хвилин. Таких виступів може бути не більше трьох.

2.6.8. Після повторного припинення обговорення воно може бути поновлене на вимогу не менш, як половини депутатів, присутніх на засіданні, на термін не більш 15 хвилин.

2.6.9. Після припинення дебатів перед голосуванням, доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин та до 3 хвилин відповідно.

2.6.10. Перед обговоренням кожного питання головуючий може поставити на голосування зміну часу на доповідь і виступ та встановити час на розгляд цього питання (в межах регламенту).

2.6.11.Для оголошення депутатських запитів, заяв та запитань виділяється час - до однієї години ( до обідньої перерви).

2.6.12. Якщо у виступі доповідача озвучені відомості, що якимось чином стосуються (зачіпають) інтересів депутата, такий депутат має право на позачергову репліку.

2.6.12. Пленарне засідання триває до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

2.7. Розгляд проектів рішень

2.7.1. Проекти рішень на пленарному засіданні розглядаються відповідно до порядку денного та встановленого регламенту. Доповідач і співдоповідач визначаються головою Ради, постійною комісією, фракцією та головою райдержадміністрації..

2.7.2. Проект рішення може бути відхилений, прийнятий за основу або прийнятий в цілому. В разі відхилення проекту він передається на доопрацювання в постійні комісії чи райдержадміністрацію.

2.7.3. В разі прийняття проекту за основу, головуючий інформує про всі зауваження та доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі після обговорення. Кожна з поправок на вимогу депутатів ставиться на голосування. Після голосування по поправках проект ставиться на голосування в цілому. В разі його відхилення він може бути знятий з розгляду.

2.8.Порядок голосування

2.8.1. Голосування може бути простим, рейтинговим, поіменним, таємним. На пленарному засіданні з усіх питань проводиться відкрите просте голосування, якщо перед голосуванням депутатами не визначено іншої процедури голосування.

2.8.2. Для здійснення голосування (відкритого, таємного, поіменного) на  пленарному засіданні районної ради на час повноважень Ради з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

2.8.3. Таємне голосування проводиться:

 1. на вимогу не менш, як 1/3 (12) депутатів;
 2. у випадках, передбачених законодавством.

            При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зразок і зміст яких визначаються лічильною комісією та затверджуються Радою. Час, місце і порядок голосування визначається лічильною комісією і оголошується на пленарному засіданні Кожен депутат може одержати лише один бюлетень.

            Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, котрий підписують всі члени лічильної комісії. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується радою.

2.8.4. На вимогу не менш як 1/3 (12) депутатів Ради проводиться поіменне голосування. Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. При проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата – депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір “за”, “проти”, або “утримався”, про що головуючим робиться відповідна відмітка у відомості поіменного голосування, який додається до протоколу засідання.

            Результати поіменного голосування обов’язково публікуються в засобах масової інформації.

2.8.5. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції). Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні. Рейтингове голосування може застосуватися за умов підтримки такої форми голосування не менше як половиною депутатів ради, присутніх у залі засідань.

2.9. Прийняття рішень

2.9.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2.9.2. Рішення з процедурних питань приймається простою більшістю депутатів, присутніх у залі.

2.9.3. Рішення з питань, що не мають процедурного характеру, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу Ради.

2.9.4. Рішення Ради можуть прийматися відкритим (у т.ч. поіменним) або таємним голосуванням, у випадках, передбачених законодавством.

2.9.5. Проекти рішень, що не одержали необхідної кількості голосів, відхиляються чи повертаються на доопрацювання.

2.9.6. Рішення Ради підписуються головою Ради, у разі його відсутності – заступником голови Ради або депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пункту 2.4.3. цього регламенту.

2.9.7. Депутат не має права подавати свій голос заздалегідь або пізніше і бере участь у голосуванні лише особисто.

2.9.8. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

2.9.9. Всі рішення ради підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті Ради.

 

РОЗДІЛ 3.  ГОЛОВА  РАДИ,  ЗАСТУПНИК  ГОЛОВИ  РАДИ

3.1. Голова Ради обирається з числа депутатів на строк її повноважень. Вибори голови Ради здійснюються шляхом таємного голосування.

3.2. У своїй діяльності голова Ради є підзвітним Раді і може бути звільнений з посади Радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу Ради шляхом таємного голосування.

3.3. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд в пленарному засіданні Ради на вимогу не менше 1/3 (12) депутатів від загального складу Ради.

3.4. Голова Ради:

 1. скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома громадян інформацію про час і місце проведення пленарного засідання Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради;
 2. забезпечує підготовку сесій Ради і проектів рішень з питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
 3. вносить на затвердження пропозиції щодо структури органів Ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
 4. вносить погоджені з фракціями пропозиції щодо утворення постійних комісій, обрання голови та членів постійних комісій Ради;
 5. координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
 6. організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
 7. представляє Раді кандидатури на призначення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні Ради, за попереднім погодженням у відповідних комісіях та фракціях;
 8. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;
 9. здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;
 10. є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату та  видатків, пов’язаних з виконанням депутатами своїх повноважень , а також видатків на утримання засобів масової інформації, засновником яких є Рада;
 11. підписує рішення, протоколи пленарних засідань Ради;
 12. забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;
 13. забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень Ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення Ради;
 14. представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
 15. за рішенням Ради, а у випадках не передбачених законодавством, самостійно звертається до суду щодо визначення незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень селищної і сільських рад та їх органів;
 16. звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік;
 17. вирішує інші питання, доручені йому Радою.Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

3.5. Заступник голови Ради обирається одночасно з головою Ради  у межах строку її повноважень з числа депутатів Ради шляхом таємного голосування, крім випадків дострокового припинення повноважень.

3.6. Заступник голови Ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням Ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як 1/3 (12) депутатів від загального складу Ради або голови Ради.

3.7. Заступник голови Ради у випадку відсутності голови Ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження голови Ради. Заступник голови Ради працює у Раді на постійній основі.

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

5.1. Виконавчий апарат Ради забезпечує здійснення Радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

5.2. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

5.3. Виконавчий апарат утворюється Радою.Його структура і чисельність, витрати для утримання встановлюються на пленарному засіданні Ради за поданням її голови.

5.4. Виконавчий апарат Ради, за посадою, очолює голова Ради.

РОЗДІЛ 6.  ПОСТІЙНІ  КОМІСІЇ  РАДИ

6.1. Постійні комісії є органами Ради, що обираються з числа депутатів на пленарному засіданні. Кожна фракція делегує для роботи в постійну комісію своїх представників на пропорційній основі, за поданням їх голів. Голови фракцій можуть брати участь в роботі будь-якої комісії.

6.2 Постійні комісії створюються для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, для здійснення контролю за виконанням рішень Ради та розпоряджень районної адміністрації з делегованих їй повноважень.

6.3. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

6.4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова Ради, його заступник.

6.5. Постійні комісії працюють відповідно до затверджених ними річних (поквартальних) планів роботи.

6.6.Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на пленарних засіданнях Ради з доповідями і співдоповідями.

6.7. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання (крім голови Ради і його заступників), затвердження, призначення або погодження Радою, готують висновки з цих питань.

6.8. Постійні комісії за дорученням Ради, голови, заступника голови або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді органів, а також з питань, віднесених до компетенції Ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради; здійснюють контроль за виконанням рішень Ради.

6.9. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

6.10. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

6.11. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, як половина від загального складу комісії.

6.12. За результатами розгляду і вивчення питань постійні комісії готують рішення, а також проекти рішень з питань, що виносяться ними на пленарне засідання. Рішення постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником або секретарем комісії.

6.13. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановленим ними строк.

6.14. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням Ради, її голови, заступника голови Ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

6.15. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

6.16. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальні перед нею.

6.17. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається Регламентом Ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються Радою.

6.18. Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу.

6.19. Радою утворені такі постійні комісії:

- Мандатна, з  питань прав людини, законності, правопорядку, свободи слова та інформації.

- З питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, фінансів та бюджету.

- З питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, підприємництва,  промисловості,    дорожньої галузі, транспорту і зв’язку.

-  З питань охорони здоров’я.

-  З питань освіти.

-  З питань культури , молодіжної політики  та соціального захисту населення.

 

РОЗДІЛ 7.  ТИМЧАСОВІ  КОНТРОЛЬНІ  КОМІСІЇ  РАДИ

7.1. Тимчасові контрольні комісії є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

7.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосували не менш однієї третини депутатів від загального складу Ради.

7.3. Засідання тимчасових постійних комісій проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

7.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття нею остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

РОЗДІЛ 8.  ОРГАНИ  РАДИ

8.1. Відповідно до ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для виконання покладених на неї функцій Рада створює свої органи.

8.2. Органами Ради є:

 1. постійні комісії;
 2. фракції;
 3. тимчасові контрольні комісії;
 4. виконавчий апарат;
 5. газета “Вісті Калущини”;
 6. ТРО “Незалежність”;

8.3.Положення про органи Ради, визначення структури, загальної чисельності та витрат на їх утримання, затверджуються рішеннями Ради.

 

РОЗДІЛ 9.  ДЕПУТАТИ  РАЙОННОЇ  РАДИ

9.1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною районною виборчою комісією на засіданні Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

9.2. Депутат представляє Раду в територіальних громадах району та їх органах місцевого самоврядування.

9.3. Депутат представляє інтереси територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворених нею органів, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу тільки однієї з постійних комісій Ради.

9.4. На час пленарного засідання, засідання постійної комісій Ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету в розмірі, встановленому радою згідно з чинним законодавством.

            Компенсація витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень здійснюється відповідно до рішення Ради від 25.07.2006р. №50-4 та у відповідності до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

9.5. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі пленарних засіданнях Ради, засідань постійної та інших комісії Ради, до складу яких його обрано.

9.6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданнях Ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

9.7. Депутат має право звернутися із запитанням (письмовим), а у разі незадовільної відповіді підготувати на розгляд пленарного засідання депутатський запит, до керівників Ради та її органів, сільського, селищного, міського голів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до їх відання питань.

9.8. Орган або посадова особа, до яких адресовано запитання, депутатський запит зобов’язані дати письмову відповідь у строки і в порядку, встановленому Радою, або відповідно до закону. За результатами розгляду приймається відповідне рішення.

9.9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами або передані в письмовій формі головуючому на засіданнях, розглядаються Радою чи за її дорученням постійними комісіями або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції у строки, встановлені Радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та Раді.

9.10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

9.11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та цим Регламентом.

РОЗДІЛ 10. ДЕПУТАТСЬКІ  ФРАКЦІЇ  (групи)

10.1. Депутати можуть об’єднуватися в фракції (групи). Депутат може бути членом тільки однієї фракції (групи).

10.2.Фракція набуває відповідних прав після реєстрації, яка передбачає :

 1. подання списку членів не менше 3 депутатів з особистими підписами і затвердженого керівником фракції;
 2. ознайомлення з списком фракції на пленарному засіданні, шляхом оголошення списку;
 3. передачі списку головуючому.

Протокольне рішення пленарного засідання є фактом реєстрації депутатської фракції.

10.3. Депутатська фракція має право:

 1. вносити для обговорення у пленарному засіданні питання, що виходять за межі компетенції депутатської комісії, та у разі незгоди з думкою комісій. Внесення таких питань ставиться на обов’язкове голосування;
 2. додатково виступити в обговорені питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням;
 3. користуватися всіма необхідними матеріалами у роботі своїх засідань, а також під час пленарних засідань;
 4. отримувати фактичні матеріали про діяльність структур Ради, районної державної адміністрації, протоколи засідань президії;
 5. визначити уповноважених осіб від фракцій для виступу, надання консультацій тощо;
 6. вносити на розгляд сесії проекти рішень з питань, які плануються на розгляд пленарних засідань;

7)   ставити на голосування питання про перерву (на 15 хвилин) в роботі засідання для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного;

8)один раз виступити в обговорені кожного питання порядку денного від фракцій;

9). на вимогу депутатської фракції може бути скликане позачергове засідання постійної комісії Ради.

            10). Приймати рішення з питань дисциплінарного характеру щодо членів фракції.

10.4. На пленарному засіданні від імені фракції має право виступу голова, заступник або за їх дорученням член фракції.